[Font : 15 ]
| |
เสด็จบ้านโกฎิคาม |  

อานนท์! มาเถิด, เราจักไปสู่บ้านโกฎิคาม. (เสด็จสู่บ้านนี้ โดยข้ามแม่น้ำคงคาด้วยปาฏิหาริย์ คือไม่ใช้เรือแพ ทรงหายจากฝั่งนี้ แล้วปรากฎที่ฝั่งโน้น. ที่บ้านนี้ได้ทรงแสดงอริยสัจจ์ และศีล-สมาธิ-ปัญญา). ภิกษุ ท.! เพราะการไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริสัจจ์สี่ประการ จึงทำให้เราและพวกท่านท่องเที่ยวไปในสงสารสิ้นกาลนาน, ฯลฯ.

- มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. 10/106/86.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง