[Font : 15 ]
| |
ทรงขอร้องอย่าให้วิวาทกันเพราะธรรมที่ทรงแสดง |  

ภิกษุ ท.! พวกเธอมีความคิดนึกรู้สึกในเรา ดังนี้บ้างหรือ คือคิดว่าพระสมณโคดมแสดงธรรม เพราะเหตุแห่งจีวร หรือว่าเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตหรือว่าเพราะเหตุแห่งเสนาสนะ หรือว่าเพราะเหตุแห่งความเป็นนั่นเป็นนี่ ดังนี้.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ข้าพระองค์ ท. มิได้มีความคิดนึกรู้สึกในพระผู้มีพระภาค เช่นนั้นเลย พระเจ้าข้า!"

ภิกษุ ท.! เป็นอันฟังกันได้ว่า พวกเธอมิได้มีความคิดเช่นนั้นในเรา;ถ้าอย่างนั้น พวกเธอมีความคิดในเราอย่างไรเล่า?

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ข้าพระองค์ ท. มีความคิดนึกรู้สึกในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคเป็นผู้มีความเอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงทรงแสดงธรรมดังนี้ พระเจ้าข้า!"

ภิกษุ ท.! เป็นอันฟังกันได้ว่า พวกเธอมีความคิดนึกเช่นนั้นในเรา.ภิกษุ ท.! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ ขอให้เป็นว่า ธรรม ท. เหล่าใดอันเราแสดงแล้วแก่เธอ ท. ด้วยปัญญาอันยิ่ง, กล่าวคือ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8; ในธรรมเหล่านั้น เธอ ท. พึงเป็นผู้ สามัคคีกัน บันเทิงต่อกัน ไม่วิวาทกัน แล้ว ศึกษาอยู่เถิด.

- บาลี กินติสูตร อุปริ. ม. 14/41/42. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่พลิหรณไพรสณฑ์ เขตเมืองกุสินารา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง