[Font : 15 ]
| |
หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ศีลธรรมและศาสนา

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 2/2500

เรื่อง

หลักปฏิบัติศาสนาและศีลธรรม

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

19 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ดังที่ได้ทราบกันอยู่แล้วว่า หัวข้อที่เราจะต้องศึกษา คือหลักพุทธศาสนา วิธีปฏิบัติ และศีลธรรม มีอยู่ 3 หัวข้อด้วยกัน : เมื่อวันก่อนอาตมาได้กล่าวแยกให้เห็นชัด ว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไร ; ทั้งนี้เพื่อป้องกันความฟั่นเผือซึ่งจะเกิดขึ้น แต่แม้จะได้แยกให้เห็นชัดว่า ศาสนากับศีลธรรมเป็นเรื่องคนละเรื่อง หรือคนละอย่างก็จริง เรายังจะต้องพิจารณาดูให้ดี จนได้พบความจริงข้อหนึ่งว่า หลักธรรมะ หรือหลัก


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ