[Font : 15 ]
| |
หน้าที่อันเกี่ยวกับอริยสัจ มี 4 ชนิด |  

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐมี 4 อยางเหลานี้. 4 อยางเหลาไหนเลา ? 4 อยางคือ ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข, - เหตุให เกิดทุกข, - ความดับไมเหลือของทุกข. - และทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข. ภิกษุ ท.! เหลานี้แลคือ ความจริงอันประเสริฐ 4 อยาง.

ภิกษุ ท.! ในความจริงอันประเสริฐสี่อยางเหลานี้, ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรกําหนดรอบรู ก็มี, ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรละเสีย ก็มี, ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทําใหแจง ก็มี, และความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทําใหเจริญ ก็มี.

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรกําหนดรอบรู ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือทุกข, ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรละเสีย ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกข, ความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทําใหแจง ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือความดับไมเหลือของทุกข, และความจริงอันประเสริฐ ที่ควรทําใหเจริญ ไดแก ความจริงอันประเสริฐ คือ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้ พวกเธอพึง ทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/546/1709.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง