[Font : 15 ]
| |
"ที่" ซึ่งธาตุ 4 หยั่งลงไม่ถึง |  

"สระทั้งหลาย จะไหลกลับจากที่ไหน? วัฏฏะ (วังวน) ย่อมไม่หมุนในที่ไหน ? นามและรูปย่อมดับสนิทไม่มีเหลือ ในที่ไหน?

ในที่ใด, ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่หยั่งลงได้, จากที่นั้นแหละ สระทั้งหลาย ย่อมไหลกลับ; ในที่นั้นแหละ วัฎฎะย่อมไม่หมุน; ในที่นั้นแหละ นามและรูป ย่อมดับไม่เหลือ; ดังนี้ แล.

- สคา. สํ. 15/22/70-71.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง