[Font : 15 ]
| |
ออกผนวชเมื่อพระชนม์ 29

ดูก่อนสุภัททะ ! เรามีอายุได้ 30 หย่อนหนึ่งโดยวัย, ได้ออกบรรพชา แสวงหาว่า "อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นกุศล" 02.11 ดังนี้

- ตรัสแก่สุภัททะ ในมหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. 10/176/138.

จบภาค 1.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง