[Font : 15 ]
| |
แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร |  

ดูก่อนอานนท์! เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฎการไหว แห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่ 8 ประการ. ....

ดูก่อนอานนท์ ! เมื่อใด ตถาคตย่อมยังธรรมจักร อันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไป; เมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน.อานนท์! นี้แล เป็นเหตุปัจจัยคำรบหก แห่งการปรากฎการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง.

- บาลี อฏฺฐก. อํ. 23/322, 323/167. ตรัสแก่พระอานนท์ ที่ปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง