[Font : 15 ]
| |
เมื่อยังไม่ทรงรู้อริยสัจก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ |  

ภิิกษุ ท.! ตลอดกาลเพียงใด ที่ปญญาเครื่องรูเห็น (ญาณทัสสนะ) ตามเปนจริงของเราในอริยสัจ 4 เหลานี้ วามีปริวัฏ 3 มีอาการ 12 เชนนี้ๆ ยังไมเปนปญญาที่บริสุทธิ์สะอาดดวยดีแลว; ตลอดกาลเพียงนั้นนั่นเทียว เรายังไมปฏิญญาวาเปนผูตรัสรู รูพรอมเฉพาะแลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณและเทวดาพรอมทั้งมนุษย. ภิกษุ ท.! ก็แตวา ในกาลใดแล, ปญญาเครื่องรูเห็นตามเปนจริงของเรา ในอริยสัจ 4 เหลานี้ วามีปริวัฏสาม มีอาการ 12 เชนนี้ๆ เปนปญญาที่บริสุทธิ์สะอาดดวยดีแลว; ในกาลนั้นเทียว เราก็ปฏิญญาวาเปนผูตรัสรู รูพรอมเฉพาะแลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พรอมดวยเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ และเทวดาพรอมทั้งมนุษย, ทั้งปญญาเครื่องรู และปญญาเครื่องเห็น ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา วา "ความหลุดพนของเราไมกลับกําเริบ ชาตินี้เปนชาติสุดทาย บัดนี้ภพที่เกิดใหมมิไดมีอีกตอไป" ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/530/1670.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง