[Font : 15 ]
| |
ผู้เว้นยาพิษในโลก |  

ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนถ้วยดื่มสำริดมีเครื่องดื่มใส่อยุ่แล้วชนิดหนึ่ง022.1 สมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น และ รส แต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่. ครั้งนั้น มีบุรุษผุ้หนึ่ง ซึ่งกำลังร้อนจัด มีความร้อนระอุไปทั้งตัว เหน็ดเหนื่อย คอแห้ง ระหายน้ำ เข้ามาถึง. คนทั้งหลาย บอกแก่บุรุษนั้นว่า "นี่แน่ท่านผู้เจริญ, ถ้วยดื่มสำริดใบนี้ มีเครื่องดื่มสมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น และรส เปิดโอกาสสำหรับท่าน; แต่ว่ามันมียาพิษปนอยู่. ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้, เมื่อท่านกำลังดื่มจักติดใจมัน ด้วยสีของมันบ้าง ด้วยกลิ่นของมันบ้าง ด้วยรสของมันบ้าง แต่ว่าครั้นดื่มแล้ว ท่านจักถึงความตาย หรือได้รับทุกข์เจียนตาย เพราะเหตุนั้น" ดังนี้. ภิกษุ ท.! ทีนั้น ความคิดก็จะพึงเกิดขึ้นแก่บุรุษนั้นอย่างนี้ว่า "ความกระหายในสุราของเรานี้ อาจจะดับเสียได้ด้วยน้ำเย็น หรือด้วยหางนมเปรี้ยว หรือด้วยเครื่องดื่มชื่อมัฏฐโลริกะ022.2 หรือด้วยเครื่องดื่มชื่อ โลณโสจิรกะ022.3; เราไม่บังควรที่จะดื่มน้ำนั้น อันเป็นไปเพื่อทุกข์ ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา ตลอดกาลนาน" ดังนี้. บุรุษนั้น ได้พิจารณาถ้วยดื่มสำริดนั้นแล้ว ก็ไม่ดื่ม และวางเสีย, บุรุษนั้น จึงไม่ถึงความตาย หรือได้รับทุกข์เจียนตาย เพราะเหตุนั้น ฉันใด;

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณืพวกใด ในกาลอดีตก็ตาม, ในกาลอนาคนก็ตาม, ในกาลบัดนี้ก็ตาม, ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ; ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รัก ที่สนิทใจในโลก โดยความเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา โดยความเป็นของเสียบแทง โดยความเป็นของน่ากลัว; มณะหรือพราหมณ์พวกนั้น ได้ละตัณหาเสียแล้ว, พวกใดได้ละตัณหาเสียแล้ว พวกนั้นได้ละอุปธิแล้ว. พวกใดได้ละอุปธิแล้ว พวกนั้นได้ละทุกข์แล้ว. พวกใดได้ละทุกข์แล้ว พวกนั้นได้หลุดพ้นแล้วจากความิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กาย ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจ; เราตถาคตย่อมกล่าวว่า "พวกเหล่านั้น ได้หลุดพ้นแล้วจากทุกข์" ดังนี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน.สํ. 16/135/262, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง