[Font : 15 ]
| |
ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก

ภิกษุ ท.! บุคคลมีอุปการะมากตอบุคคล 3 จําพวกเหลานี้ มีอยู. 3 จําพวกเหลาไหนเลา ?

ภิกษุ ท.! บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว ไดเปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ. ภิกษุ ท.! บุคคลนี้ชื่อวาเปนผูมีอุปการะมากตอบุคคลนี้.

ภิกษุ ท.! ขออื่นอีก,บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว ไดรูชัดตามเปนจริงวา"นี้ ทุกข, นี้ ทุกขสมุทัย, นี้ ทุกขนิโรธ, นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา" ดังนี้.ภิกษุ ท.! บุคคลนี้ ชื่อวามีอุปการะมากตอ บุคคลนี้.

ภิกษุ ท.! ขออื่นอีก, บุคคลอาศัยบุคคลใดแลว ไดทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงแลวแลอยู. ภิกษุ ท.! บุคคลนี้ชื่อวามีอุปการะมากตอบุคคลนี้.

ภิกษุ ท.! บุคคล 3 จําพวกเหลานี้แล ชื่อวาบุคคลผูมีปุปการะมากตอบุคคล.

ภิกษุ ท.! เรากลาววา ไมมีบุคคลอื่นที่มีอุปการะมากตอบุคคล ยิ่งไปกวาบุคคล 3 จําพวกนี้.

ภิกษุ ท.! สําหรับบุคคล 3 จําพวกนั้น บุคคลจะกระทําปฏิการะไดโดยงายหามิได แมดวยการอภิวาท การลุกขึ้นยืนรับ การทําอัญชลี การทําสามี-จิกรรม และการตามถวายซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยเภสัชชบริขาร, แล

- ติก. อํ. 20/155/463.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง