[Font : 15 ]
| |
ความหมายของคำว่า "สังขาร" |  

ภิกษุ ท.! คนทั่วไป กลาวกัน วา "สังขารทั้งหลาย" เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา ? ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาทีปรุงแตงใหสําเร็จ รูป มีอยู่ในสิ่งนั้น (เชนนี้แล ) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา สังขาร. สิ่งนั้นย่อมปรุงแตงอะไร ใหเปนของสําเร็จรูป? สิ่งนั้นยอมปรุงแตงรูป ใหสําเร็จรูปเพื่อความเปน รูป, ยอมปรุงแตงเวทนา ใหสําเร็จรูป เพื่อความเปนเวทนา, ยอมปรุงแตงสัญญา ใหสําเร็จรูป เพื่อความเปนสัญญา, ยอมปรุงแตงสังขารใหสําเร็จ รูป เพื่อความเปนสังขาร, และยอมปรุงแตงวิญญาณใหสําเร็จ รูปเพื่อความเปนวิญญาณ. ภิกษุ ท.! เพราะกิริยาที่ปรุงแตงใหสําเร็จรูป มีอยูในสิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวาสังขารทั้งหลาย

- ขนฺธ. สํ. 17/106/159.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง