[Font : 15 ]
| |
ผู็ติดบ่วง - ผู้หลุดจากบ่วง |  

ภิกษุ ท.! บุคคลผูยึดมั่นอยู่ เรียกวามีเครื่องผูกแหงมาร. ผูไมยึดมั่นอยู เรียกวา พนแลวจาก (เครื่องผูกแหง) มาร.

"ขาแตพระผูมีพระภาค! ขาพระองคเขาใจซึมซาบแลว. ขาแตพระสุคต ! ขาพระองคเขาใจซึมซาบแลว".

ภิกษุ! เธอ เขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวแลวโดยยอ ไดโดยพิสดาร วาอยางไร?

"ขาแตพระองค ผูเจริญ ! บุคคลผูยึดมั่นอยู ซึ่งรูป ... ซึ่งเวทนา... ซึ่งสัญญา... ซึ่งสังขาร... ซึ่งวิญญาณ ชื่อวามีเครื่องผูกแหงมาร; ส่วนผูไมยึดมั่นอยู ซึ่งรูป ... ซึ่งเวทนา... ซึ่งสัญญา... ซึ่งสังขาร... ซึ่งวิญญาณ ชื่อวาพนแลวจาก (เครื่องผูกแหง) มาร. ขาพระองคเขาใจเนื้อความแหงคํา อันพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอนี้ ไดโดยพิสดารอยางนี้ พระเจาขา!"

สาธุ สาธุ ภิกษุ! เธอ เขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวแลวโดยยอไดโดยพิสดารอยางดี. ภิกษุ! เนื้อความแหงคําอันเรากลาวแลวโดยยอนี้บุคคลพึงเห็นโดยพิสดาร อยางนั้นแหละ.

- ขนฺธ. สํ. 17/91/138

[ในสูตรนี้ ใชคําวา "ยึดมันอยู" (อุปาทิยมาน) สําหรับการติดบวง; ในสูตรอื่น ใชคําวา "สําคัญมั่นหมายอยู" (มฺฌมาน) ก็มี, ใชคํา วา "หลงเพลิดเพลินอยู" (อภินนฺทมาน) ก็มี; ซึ่งเปนคําที่ใชแทนกันได. (17/93/141, 92/140/141)]


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง