[Font : 15 ]
| |
คนไม่แหวกแนว |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เป็นผู้ที่เชื่อถือของมหาชนทั่วไป เมื่อมีการกระทำสามอย่างนี้เข้าแล้ว, จะชื่อว่า เป็นผู้ทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ทำมหาชนให้ได้รับความสุข ทำไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย. การกระทำ 3 อย่างอะไรบ้างเล่า ? 3 อย่างคือ :-

(1) ทำการชักชวนมหาชนในการกระทำทางกาย อันเข้ารูปหลักเกณฑ์แห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา

(2) ทำการชักชวนมหาชนในการกระทำทางวาจา อันเข้ารูปหลักเกณฑ์แห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา

(3) ทำการชักชวนมหาชนในการกระทำทางใจ อันเข้ารูปหลักเกณฑ์แห่งการทำที่สุดทุกข์ในพระศาสนา

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เป้นผู้ที่เชื่อถือของหมาชนทั่วไป เมื่อมีการกระทำสามอย่างนี้เข้าแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำมหาชนให้ได้รับประโยชน์ ทำมหาชนให้ได้รับความสุข ทำไปเพื่อความเจริญแก่มหาชน เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เป็นไปเพื่อความสุข ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. 20/134/450.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง