[Font : 15 ]
| |
: ทรงมีคำสอนที่เป็นแก่นแท้ล้วนๆ |  

พระโคดมผู้เจริญ! เปรียบเหมือนต้นสาละ05.38 ใหญ่ อยู่ในที่ไม่ไกลแต่หมู่บ้านหรือนิคม. เพราะความแก่ชราของต้นไม้นั้น ใบที่กิ่งหลุดร่วงไปเปลือกและสะเก็ดเปลือกหลุดร่วงไป กระพี้หลุดร่วงไปอยู่เรื่อยๆ ตามลำดับๆ. ครั้นถึงสมัยหนึ่ง ก็เป็นต้นไม้ที่ปราศจากใบที่กิ่ง ปราศจากเปลือกและสะเก็ดเปลือก, ปราศจากกระพี้โดยสิ้นเชิง มีแต่แก่นแท้ๆ ปรากฎอยู่, ข้อนี้ฉันใด; คำสอนของพระสมณโคดมเป็นคำสอนที่ปราศจากใบที่กิ่ง ปราศจากเปลือกและสะเก็ดเปลือก ปราศจากกระพี้, มีแต่แก่นแท้ๆ ปรากฎอยู่ ฉันนั้น.

พระโคดมผู้เจริญ! ธรรมเทศนานี้ไพเราะนัก. ธรรมเทศนานี้ไพเราะนัก. ธรรมปริยายเป็นอันมาก ที่พระโคดมผู้เจริญประกาศแล้วนี้ เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำ การเปิดของที่ปิด การชี้ทางแก่คนหลงทาง หรือเหมือนการจุดตะเกียวงไว้ในที่มือ เพื่อว่าคนมีตายังดีจะได้เห็นรูป, ฉันใดก็ฉันนั้น. ข้าพเจ้าขอถึงพระโคดมผู้เจริญเป็นที่พึ่ง รวมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์. ขอพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสก จำเดิมแต่วันนี้ไปจนตลอดชีวิต.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง