[Font : 15 ]
| |
การฝึกอานาปานสติ หมวดที่ 1

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ,

อรญฺคโต วา,

รุกฺขมูลคโต วา

สุญฺาคาร ~ คโต วา,

นิสีทติ ปลฺลงฺกํ อาภุชิตฺวา,

อุชุํ กายํ ปณิธาย,

ปริมุขํ สตึ อุปฏฺเปตฺวา,

โส สโต ว อสฺสสติ,

สโต ปสฺสสติ ฯ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ