[Font : 15 ]
| |
ทรงเห็นนรกและสวรรค์ ที่ผัสสายตนะ 6 |  

ภิกษุ ท ! ลาภของเธอทั้งหลาย ภิกษุ ท ! เป็นการได้ดีของเธอ ท. แล้ว ภิกษุ ท. ! ขณะสําหรับการประพฤติพรหมจรรย์ พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว

ภิกษุ ท. ! นรก ชื่อว่า ผัสสายตนิกะ (เป็นไปทางอายตนะแห่งการสัมผัส) 6 ขุม เราได้เห็นแล้ว, ในบรรดานรกนั้น บุคคลเห็นรูปใดๆ ด้วย ตา ย่อม เห็นแต่รูปที่ไม่น่าปรารถนาเท่านั้น ไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนา, เห็นแต่รูปที่ไม่น่ารักใคร่เท่านั้น ไม่เห็นรูปที่น่ารักใคร่, เห็นแต่รูปที่น่าพอใจเท่านั้น ไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลย. (ในกรณีแห่งการฟังเสียงด้วย หู, ดมกลิ่นด้วย จมูก, ลิ้มรสด้วย ลิ้น, ถูกต้อง โผฏฐัพพะด้วย ผิวกาย, และรู้แจ้งธัมมารมณ์ด้วย ใจ, ก็มีข้อความที่ตรัสไว้ โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งการเห็นรูปด้วยตา ที่กล่าวแล้ว)

ภิกษุ ท. ! ลาภของเธอทั้งหลาย ภิกษุ ท ! เป็นการได้ดีของเธอ ท. แล้ว. ภิกษุ ท. ! ขณะสําหรับการประพฤติพรหมจรรย์ พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว

ภิกษุ ท ! สวรรค์ ชื่อ ผัสสายตนิกะ 6 ชั้น เราได้เห็นแล้ว. ในบรรดาสวรรค์เหล่านั้น บุคคลเห็นรูปใดๆ ด้วย ตา ย่อมเห็นแต่รูปที่น่าปรารถนาเท่านั้น ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนา, เห็นแต่รูปที่น่ารักใคร่เท่านั้น ไม่เห็นรูปที่ไม่น่ารักใคร่, เห็นแต่รูปที่น่าพอใจเท่านั้น ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจเลย.(ในกรณีแห่งการฟังเสียงด้วยหู, ดมกลิ่นด้วยจมูก, ลิ้มรสด้วยลิ้น, ถูกต้องโผฎฐัพพะด้วยผิวกาย, และรู้แจ้งธัมมารมณ์ด้วยใจ, ก็มีข้อความที่ตรัสไว้ โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งการเห็นรูปด้วยตา ที่กล่าวแล้ว).

ภิกษุ ท.! ลาภของเธอทั้งหลาย. ภิกษุ ท.! เป็นการได้ที่ดีของเธอท. แล้ว. ภิกษุ ท.! ขณะสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์ พวกเธอก็ได้โดยเฉพาะแล้ว ดังนี้แล.

หมายเหตุ : ข้อความเหล่านี้ พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า นรกชื่อนั้นก็อยู่ใต้ดิน รวมอยู่กับนรก ท. ดังที่เคยได้ฟังกันอยู่ทั่วไป สวรรค์ชื่อนั้น ก็อยู่บนฟ้ารวมอยู่กับสวรรค์ ท. ดังที่เคยได้ฟังกันอยู่ทั่วไป แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้นกล่าวคือ เป็นไปทางอายตนะทั้ง 6 ของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่ ซึ่งสามารถควบคุม หรือปฎิบัติต่อได้ ตามที่ตนต้องการ พระองค์จึงตรัสว่าเป็นลาภ เป็นขณะแห่งการประพฤติพรหมจรรย์. -ผู้รวบรวม.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง