[Font : 15 ]
| |
ความแก่ |  

ภิกษุ ท .! ความแก่ เป็นอย่างไรเล่า ? ภิกษุ ท .! ความแกความคร่ำครา ความมีฟนหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยว ความเสื่อมไปแหงอายุ ความแกรอบแหงอินทรียทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวเหลานั้น ๆ; นี้ เรียกวา ความแก.

- มหา. ที. 10/341/295.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง