[Font : 15 ]
| |
ทุกชนิดปลายแถว (ทรงแสดงโดยภาษาคน) |  

ภิกษุ ท.! ความยากจน เปนทุกขของคนผูบริโภคกามในโลก.

"อยางนั้น พระเจาขา !"

ภิกษุ ท.! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ยอมกูหนี้, การกูหนี้ นั้นเปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.

"อยางนั้น พระเจาขา !"

ภิกษุ ท.! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ กูหนี้แลว ตองใชดอกเบี้ย, การตองใชดอกเบี้ย นั้น เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.

"อยางนั้น พระเจาขา !"

ภิกษุ ท.! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ กูหนี้แลวตองใชดอกเบี้ยไมอาจใชดอกเบี้ยตามเวลา เจาหนี้ก็ทวง, การถูกทวงหนี้ นั้น เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.

"อยางนั้น พระเจาขา !"

ภิกษุ ท.! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ถูกทวงหนี้อยูไมอาจจะใชใหเจาหนี้ยอมติดตาม, การถูกติดตาม นั้น เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.

"อยางนั้น พระเจาขา !"

ภิกษุ ท.! คนจนเข็ญใจไรทรัพยสมบัติ ถูกติดตามอยูไมอาจจะใชให เจาหนี้ยอมจับกุม, การถูกจับกุม นั้น เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.

"อยางนั้น พระเจาขา !"

ภิกษุ ท.! ความยากจน ก็ดี การกูหนี้ก็ดี การตองใชดอกเบี้ย ก็ดี การถูกทวงหนี้ ก็ดีการถูกติดตาม ก็ดี การถูกจับกุม ก็ดี, ทั้งหมดนี้ เปนทุกขของคนบริโภคกามในโลก.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง