[Font : 15 ]
| |
ผลของจิตตภาวนาคือ มรรค ผล นิพพาน (ต่อ) |  

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ 4 ในวันนี้นั้น อาตมาจะได้บรรยายต่อจากครั้งที่แล้วมา ซึ่งยังไม่จบ ซึ่งมีหัวข้อว่า ผลของจิตตภาวนา คือ มรรค ผล นิพพาน หมายความว่า บรรยายครั้งที่ 3 ต่อนั้นเอง.

[ปรารภและทบทวน.]

ขอซ้อมความเข้าใจไว้ตลอดเวลาว่า การบรรยายชุดนี้ ต้องการจะพูดอย่างง่าย อย่างธรรมดาสามัญ ที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ ให้ครบทุกเรื่องที่ควรจะศึกษา, จึงเรียกการบรรยายชุดนี้ว่า ธรรมะเล่มเดียวจบ, ที่ว่าเล่มเดียวจบ ก็เพราะว่าอ่านเล่มเดียวให้ทั่วถึงกันจริงๆ ก็จะพอ. พระไตรปิฎกนั้นตั้งหลายสิบเล่ม, เรื่องต่างๆ ที่ออกมาจากพระไตรปิฎก ก็นับด้วยสิบๆ เล่ม ร้อยๆ เล่ม, แล้วจะอ่านกันอย่างไรไหว, จะจดจำกัน


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง