[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของหัตถกเทวบุตร : ทรงอัดแออยู่ด้วยบริษัทนานาชนิด |  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ธรรมเหล่าใด ที่ข้าพระองค์เคยประพฤติเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ธรรมเหล่านั้นข้าพระองค์ก็ยังประพฤติอยู่บัดนี้ แถมยังประพฤติธรรม ที่ไม่เคยประพฤติเมื่อครั้งเป็นมนุษย์อีกด้วย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าถูกแวดล้อมแออัดอยู่ด้วยหมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พวกพระราชา มหาอำมาตย์ พวกเดียรถีย์ และสาวกเดียรถีย์, ข้อนี้ฉันใด; ข้าพระองค์ตามปรกติก็เกลื่อนกล่นอยู่ด้วยเทวบุตรทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน. เทวบุตรทั้งหลายมาแม้แต่ที่ไกลๆ ตั้งใจว่า "เราทั้งหลายจักฟังธรรมในสำนักหัตถกเทวบุตร" ดังนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ข้าพระองค์ ไม่อิ่มไม่เบื่อของ 3 อย่างจนตาย.ของ 3 อย่าง อย่างไรกัน? 3 อย่างคือ :-

ข้าพระองค์ไม่อิ่มไม่เบื่อการเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า จนตาย.

ข้าพระองค์ไม่อิ่มไม่เบื่อการได้ฟังพระสัทธรรม จนตาย.

ข้าพระองค์ไม่อิ่มไม่เบื่อการได้อุปัฎฐากพระสงฆ์ จนตาย.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ข้าพระองค์ไม่อิ่มไม่เบื่อของ 3 อย่างนี้แลจนตาย.

- ตามเสียงของหัตถกเทวบุตร ซึ่งเมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ที่เชตวนาราม ใกล้เมืองสาวัตถี ถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าถามถึงการประพฤติธรรมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ว่าเดี๋ยวนี้ยังประพฤติอยู่หรือไม่? ติก. อํ. 20/359/567.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง