[Font : 15 ]
| |
ผู้ไม่ร้องเพลง |  

ภิกษุ ท.! ในอริยวินัยนี้ ถือว่า การขับเพลง คือ การร้องให้, การฟ้อนรำ คือ อาการของคนบ้า, การหัวเราะ ถึงกับแสยะฟัน คืออาการของเด็ก;

ภิกษุ ท.! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึงกำจัดตัดราก การขับเพลง, การฟ้อนรำเสีย, ควรยิ้มแย้มพอประมาณ ต่อสัตบุรุาผู้บันเทิงในธรรมทั้งหลาย เท่านั้น.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. 20/335/547, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง