[Font : 15 ]
| |
อริยอัฏฐังคิกมัคคอธิวจนะ (ไวพจน์แห่งอริยอัฏฐังคิกมรรค) |  

ภิกษุ ท. ! เราจักแสดงซึ่ง สามัญญะ …. ภิกษุ ท. ! สามัญญะ นั้นเป็นอย่างไรเล่า ? สามัญญะนั้นคือ อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้ นั่นเอง ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. ภิกษุ ท. ! นี้ เราเรียกว่า สามัญญะ.

- มหาวาร. สํ. 19/30/99 - 100.

[ในสูตรอื่น (19/30/105) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรคว่า พรหมัญญะ.

ในสูตรอื่น (19/31/111) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรคว่า พรหมจริยะ.

ในสูตรอื่น (19/20/61) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรคว่า สัมมัตตะ.

ในสูตรอื่น (19/20/64) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรคว่า กุสลธัมม.

ในสูตรอื่น (19/20/67) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรคว่า สัมมาปฏิปทา.

ในสูตรอื่น (19/20/91) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรคว่า สัมมาปฏิปัตติ.

ในสูตรอื่น (19/528/1664) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรคว่า มัชฌิมาปฏิปทา.

ในสูตรอื่น (19/524/829) ตรัสเรียกอัฏฐังคิกมรรคว่า สมถะและวิปัสสนา].


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง