[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของคณกะโมคคัลลานพราหมณ์ "โอวาทของพระโคดมเป็นยอด" |  

พระโคดมผู้เจริญ! บรรดาไม้มีรากหอม เขากล่าวว่ารากกาฬานุสารีเป็นยอด. บรรดาไม้มีแก่นหอม เขากล่าวว่าจันทน์แดงเป็นยอด. บรรดาไม้มีดอกหอม เขากล่าวว่าดอกมะลิ (วสฺสิก) เป็นยอด แม้ฉันใด; บรรดาปรามัตถธรรมทั้งหลาย โอวาทของพระโคดมผู้เจริญ ย่อมเป็นยอด ฉันนั้นแล.

พระโคดมผู้เจริญ! ภาษิตของพระะองค์ไพเราะนัก ๆ. พระโคดมทรงประกาศธรรมเทศนา โดยปริยายเป็นอันมากนี้ เหมือนหงายของที่คว่ำอยู่หรือเหมือนเปิดของที่ปกปิดอยู่ หรือเหมือนชี้บอกหนทางให้แก่คนหลงทาง หรือเหมือนอย่างตามตะเกียงในที่มืดให้คนตาดีได้เห็นรูป ฉะนั้น. ข้าพเจ้าขอถึงพระโคดมผู้เจริญ และพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก. ขอพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตในกาลมีวันนี้เป็นต้นไป.

- คำของคณะกะโมคคัลลานะ ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้า หลังจากที่พระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะบางอย่างเกี่ยวกับสาวกของพระองค์บางพวกให้เขาฟัง. อุปริ. ม. 14/88/104.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง