[Font : 15 ]
| |
พินัยกรรมของ "พระสังฆบิดา"

ภิกษุ ท.! บัดนี้ ตถาคต ขอเตือนพวกเธอทั้งหลายไว้ ว่า :

"สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา.

พวกเธอทั้งหลาย จงทำ ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม เถิด" ดังนี้.

นี่แล เป็นพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาปรินิพพานสูตร มหา.ที. 10/180/143.

หมวดที่ 19 จบ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง