[Font : 15 ]
| |
ทรงมีตถาคตพล 5 |  

ภิกษุ ท.! เราถึงแล้วซึ่งอภิญญาโวสานบารมี ในธรรม ท. ที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อน จึงปฏิญญาภิกษุ ท.! ตถาคตพละของตถาคต 5 อย่างเหล่านี้ อันเป็นกำลังที่ตถาคตประกอบพร้อมแล้ว จึงปฏิญญาตำแหน่งจอมโลก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรให้เป็นไปในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย. 5 อย่างเหล่าไหนเล่า? 5 อย่างคือ สัทธาพละ หิรีพละ โอตตัปปพละ วิริยพละ ปัญญาพละ.

ภิกษุ ท.! เหล่านี้แล ตถาคตพละของตถาคต 5 อย่าง อันเป็นกำลังที่ตถาคตประกอบพร้อมแล้ว จึงปฏิญญาตำแหน่งจอมโลก บันลือสีหนาท ประกาศพรหมจักรให้เป็นไปในท่ามกลางบริษัททั้งหลาย.

- บาลี ปญฺจก. อํ. 22/10/11. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง