[Font : 15 ]
| |
การฝึกจิต ที่ยังไม่เจาะจงบรมธรรม

- 30 –

9 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลาจวนจะ 5.00 น.แล้ว. วันนี้จะได้กล่าวถึง การฝึกจิต ที่ยังมิได้เจาะจงบรมธรรม ใน ฐานะเป็นเรื่องผนวก, เพื่อจะช่วยให้เข้าใจการฝึกจิตดียิ่งขึ้นทุกแง่ทุกมุม เพราะเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ.

การฝึกจิตประเภทที่ยังไม่ได้เจาะจงบรมธรรมมีอยู่ แม้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาล. ขอให้ทราบไว้ว่า มนุษย์เริ่มรู้จักการฝึกฝนจิตมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาล อาจจะนานเป็นหลายร้อยปี หรือพันปี ; ทั้งนี้เพราะว่า การรู้เรื่องจิต การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าจิต มีได้แม้โดยสามัญสำนึก. เราลองนึกดูในข้อที่ว่าแม้เราจะยังไม่ได้เคยรับการอบรมทางศาสนามาก่อน เราก็พอจะรู้สึกถึงการกระทำชนิดที่เกี่ยวกับจิต คือ ตั้งจิตสำรวมจิต จัดจิต ขยับขยายมันให้ถูกวิธี หรือถูกลักษณะที่เราต้องการ. เช่นเราจะยิงปืน ก็ต้องมีการจัดจิตในขณะนั้น ให้เหมาะในการที่จะยิงปืน อย่างนี้เป็นต้น ; ทำให้มนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิต หรือการปรับปรุงจิต ; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการรู้จักทำจิตให้เป็นไปเสียอย่างอื่น จากภาวะที่เราไม่ต้องการ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ