[Font : 15 ]
| |
ทรงขอร้องให้ทำความเพียร เพื่ออนุตตรวิมุตติ |  

ภิกษุ ท.! วิมุตติอันไม่มีวิมุตติอื่นยิ่งกว่า (อนุตฺตรา วิมุตฺติ) เราได้บรรลุแล้ว ได้ทำให้แจ้งแล้ว ด้วยการกระทำในใจโดยแยบคาย ด้วยความเพียรอันชอบโดยแยบคาย (โยนิโสสมฺมปฺปธานา).

ภิกษุ ท.! แม้พวกเธอ ท. ก็จงบรรลุตามลำดับ จงกระทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันไม่มีวิมุตติอื่นยิ่งกว่า ด้วย การกระทำในใจโดยแยบคาย ด้วยความเพียรอันชอบโดยแยบคายเถิด.

ครั้งนั้น มารผู้มีบาปได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วได้กล่าวคุกคามพระผู้มีพระภาค ด้วยคาถานี้ว่า:-

"ดูก่อนสมณะ ! ท่านเป็นผู้ที่เราผูกไว้แล้ว ด้วยบ่วงแห่งมารทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์. ท่านเป็นผู้ถูกผูกแล้วด้วยบ่วงแห่งมาร. ท่านย่อมเป็นผู้ไม่พ้นไปจากเราได้ดอก" ดังนี้.

พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่า:-

เราพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมาร ทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์ เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงมาร เราแหละจะเป็นผู้กวาดล้างท่านนะมารเอ๋ย !

ลำดับนั้นมารผู้มีบาป รู้สึกว่า พระผู้มีพระภาครู้กำพืดเราเสียแล้ว พระสุคตรู้กำพืดเราเสียแล้ว มีทุกข์โทมนัส อันตรธานไปแล้วในที่นั้นนั่นเอง.

- บาลี มหา. วิ. 4/42/35; สคา. สํ. 15/153/425. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่อิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง