[Font : 15 ]
| |
เบญจขันธ์ เป็นภาระที่หนัก |  

ภิกษุ ท .! เราจักแสดงภาระ (ของหนัก)...แกพวกเธอ. เธอทั้งหลายจงฟงขอนั้น.

ภิกษุท .! อะไรเลา เปนของหนัก? ภิกษุ ท .! อุปาทานขันธทั้งหานั้นแหละ เรากลาววาเปนของหนัก. หาอยางเหลาไหนเลา? หาอยางคือ ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ รูป, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ เวทนา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ สัญญา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ สังขาร, และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือวิญญาณ. ภิกษุ ท.! นี้ เราเรียกวา ของหนัก แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/32/47.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง