[Font : 15 ]
| |
อายตนะ 6 เป็นทุกขอริยสัจ |  

ภิกษุ ท.! อริยสัจคือทุกข เปนอยางไรเลา? ควรจะกลาววาไดแก อายตนะภายใน 6. อายตนะภายใน 6 เหลาไหนเลา? 6 คือ จักขุอายตนะโสตะอายตนะ หานะอายตนะ ชิวหาอายตนะกายะอายตนะ มนะอายตนะ. ภิกษุ ท.! นี้เราเรียกวา อริยสัจคือ ทุกข.

- มหาวาร. สํ. 19/535/1685.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง