[Font : 15 ]
| |
ข. พวกที่ทำความเย็น |  

ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบด้วยธรรม 6 ประการ เป็นผู้ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งความเย็นอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า. ธรรม 6 ประการ เหล่าไหนเล่า ? ภิกษุ ท. ! ธรรม 6 ประการ คือ ภิกษุในกรณีนี้ : -

ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม (นิคฺคเหตพฺพํ) ;

ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง (ปคฺคเหตพฺพํ) ;

ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำจิตให้ร่าเริง (สมฺปหํสิตพฺพํ) ;

เข้าไปเพ่งอย่างยิ่งซึ่งจิตในสมัยที่ควรเข้าไปเพ่งอย่างยิ่ง (อชฺฌุเปกฺขิตพฺพํ) ;

เป็นผู้มีจิตน้อมไปในธรรมประณีต (ปณีตาธิมุตฺติโก) ; และ

เป็นผู้ยินดียิ่งใน นิพพาน (นิพฺพานาภิรโต).

ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบด้วยธรรม 6 ประการเหล่านี้แล้ว เป็นผู้ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่ง ความเย็นอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า แล.

- ฉกฺก. อํ. 22/484/356.

(ผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่า ในที่นี้ทรงแสดง สักกายะ ไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจาก นิพพาน, ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทั้งสองอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีได้โดยเท่ากัน แล้วแต่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง