[Font : 15 ]
| |
สังขารขันธ์ โดยนัยแห่งอริยสัจ 4 |  

ภิกษุ ท .! สังขารทั้งหลาย เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท .! หมูแหงเจตนา 6 เหลานี้ คือ สัญเจตนา (ความคิดนึก) ในเรื่องรูป, สัญเจตนาในเรื่องเสียง, สัญเจตนาในเรื่องกลิ่น, สัญเจตนาในเรื่องรส, สัญเจตนาในเรื่องโผฏฐัพพะ, และสัญเจตนาในเรื่องธรรมารมณ. ภิกษุ ท .! นี้ เรียกวา สังขารทั้งหลาย. ความเกิดขึ้นแหงสังขารทั้งหลาย มีไดเพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ; ความดับไมเหลือแหงสังขารทั้งหลาย มีได เพราะความดับไมเหลือแหงผัสสะ; อริยมรรคมีองค 8 นี้นั่นเอง เปน ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงสังขารทั้งหลาย, ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ; การพูดจาชอบ การทําการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบ; ความพากเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

- ขนฺธ.สํ. 17/74/116.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง