[Font : 15 ]
| |
(ก.) วิภาคแห่งเบญจขันธ์ (5 วิภาค 60 เรื่อง) |  

ภิกษุ ท.! เบญจขันธ เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท.! รูป ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม; นี้ เรียกวา รูปขันธ.

ภิกษุ ท.! เวทนา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม; นี้ เรียกวา เวทนาขันธ

ภิกษุ ท.! สัญญา ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม; นี้ เรียกวา สัญญาขันธ.

ภิกษุ ท.! สังขารทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม; นี้ เรียกวา สังขารขันธ.

ภิกษุ ท.! วิญญาณ ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีอยู จะเปนอดีตอนาคตหรือปจจุบันก็ตาม เปนภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม มีในที่ไกลหรือที่ใกลก็ตาม; นี้ เรียกวา วิญญาณขันธ.

ภิกษุ ท.! เหลานี้ เรียกวา เบญจขันธ.

- ขนฺธ. สํ. 17/59/95.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง