[Font : 15 ]
| |
ความหมายของคำว่า "รูป" |  

ภิกษุ ท .! คนทั่วไป กลาวกัน วา "รูป " เพราะอาศัยความหมายอะไรเลา ? ภิกษุ ท .! เพราะกิริยาที่แตกสลายได มีอยู ในสิ่งนั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวา รูป. สิ่งนั้น แตกสลายได เพราะอะไร ? สิ่งนั้น แตกสลายไดเพราะความเย็นบาง, แตกสลายได เพราะความรอนบาง, แตกสลายได เพราะความหิวบาง, แตกสลายได เพราะความระหายบาง, แตกสลายได เพราะถูกตองกับเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลานบาง, (ดังนี้เปน ตน ) ภิกษุ ท .! เพราะกิริยาที่แตกสลายได มีอยู่ ในสิ่ง นั้น (เชนนี้แล) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกวารูป

- ขนฺธ. สํ. 17/105/159.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง