[Font : 15 ]
| |
กล่าวสรุปการบรรยาย และ ตอบปัญหา

กล่าว สรุป การ อบรม

ในตอนท้ายนี้ อยากจะขอแนะนำสักหน่อยว่า แม้ว่าการบรรยายชุดนี้มี 10 ครั้ง จะเป็นเรื่องที่ติดต่อกันมาโดยลำดับ เป็นรูปโครงแนวสอนอันใหม่อีกอันหนึ่งก็ตาม ก็ขอได้โปรดถือว่าเป็นคำอธิบายข้อความที่ได้บรรยายชุดที่ 1 เมื่อปีกลายนี้ เพราะได้ประกอบเพิ่มเติมให้ชัดแจ้งยิ่งขึ้นไปอีกด้วย ไม่ใช่เป็นเรื่องหนึ่งต่างหาก ที่จะแยกออกไปเป็นเอกเทศ.

อาตมาของยุติการบรรยายแห่งการอบรมในครั้งนี้ โดยของฝากกับท่านนักศึกษาทั้งหลาย ในข้อที่ต้องคิดว่าเรามีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น เพราะความเข้าใจผิดในสิ่งต่างๆ ในถ้อยคำต่างๆ ในหลักเกณฑ์ต่างๆ แม้แต่เรื่องของเราเอง ในตัวของเราเอง ดังที่บรรยายมาแล้วทั้ง 10 ครั้ง หรือรวมเป็น 20 ครั้ง กับที่แล้วมา. ท่านทั้งหลายย่อมจะเห็นได้ว่ามีคำหลายคำ ทีเราเคยเข้าใจผิดกันมาแต่กาลก่อน ยึดถือความหมายผิดบ้าง อะไรผิดไปบ้าง ; เลยทำให้ยากที่จะเข้าใจพุทธศาสนาบ้าง ทำให้เข้าใจพุทธศาสนาผิด กลับหน้ามือเป็นหลังมือบ้าง. เพราะฉะนั้นเราจะต้องชำระความเข้าใจผิดเรื่องคำ เรื่องความหมาย นี้กันเสียใหม่ ; พยายามระมัดระวังใช้คำให้ถูกต้อง เช่น คำว่า จิต คำว่า วิญญาณ เป็นต้น.

คำว่า "จิต" ที่แท้เป็นเพียงสังขาร เป็นของดับได้ เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัย ; แต่มีอีกฝ่ายหนึ่ง เขาให้เป็น อสังขาร เป็นอมตะขึ้นมา เป็นอนันตกาลขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้น. ในกรณีเช่นนี้ เราก็ต้องรู้มาก่อน ว่าเขา


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ