[Font : 15 ]
| |
มุมน้อยมุมหนึ่งของความทุกข์ ที่พระองค์ไม่มี |  

พราหมณ ! วัว 14 ตัว จะไดหายหาไมพบ 6 วันมาแลวแกเรา ก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข. ตนงาในไร จะยับเยินมีใบเหลือเพียง 2-3 ใบ แกเราก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข. พวกหนู จะกระโดดโลดเตนในยุงเปลา แกเรา ก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข. ที่นอน ซึ่งละเลยไวตั้ง 7 เดือน (มิไดชําระเพราะไมมีเวลาวางพอ) เกลื่อนไปดวยตัวสัตว์เล็ก ๆ จะมีแกเราก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข. ลูกเล็กหญิงชาย ของลูกสาวที่เปนหมาย มีลูกติดคนหนึ่งบาง สองคนบาง จะมีแกเรา ก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข. โรคผมเหลืองตัวสะพรั่งดวยเมล็ดงา จะมีแกเรา ก็หามิได, เราจะถูกปลุกดวยการถีบเตะทั้งนอนหลับ ก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข, พวกเจาหนี้ที่มาทวงหนี้ แตเชาตรูวา 'จงใช, จงใช 'จะมีแกเราก็หามิได, เพราะเหตุนั้นแหละ พราหมณ ! เราจึงเปนผูมีความสุข; ดังนี้.

- สคา. สํ. 15/250/669.

การที่พระองคจะทรงชี้ทุกขและทางดับทุกขได ก็เพราะพระองคทรงคิดคนอยางจริงจัง มิใชมีไดดวยการนอนรอคอยใหมาปรากฏ หรือแมวาดวยการฟงหรือการเรียนอยางตื้น ๆ หยาบ ๆ. พระองคทรงหนายกาม จนขยะแขยงจนอึดอัด เนื่องจากมองเห็นความหลงทุกขเปนสุข แลวหมักจมอยู ซึ่งเปนการใชเวลาของชีวิตใหหมดเปลืองไปโดยไรประโยชน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง