[Font : 15 ]
| |
เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ ก็เป็นอนัตตา |  

ภิกษุ ท .! รูป เป็นอนัตตา. ถึงแม้เหตุ แม้ปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของรูป ก็เปนอนัตตา, รูปที่เกิดจากเหตุปจจัยอันเปนอนัตดตา แลวจักเปนอัตตาไดอยางไร ;

ภิกษุ ท .! เวทนา เปนอนัตตา. ถึงแมเหตุ แมปจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของเวทนา ก็เปนอนัตตา, เวทนา ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปนอนัตตาแลว จักเปนอัตตาไดอยางไร ;

ภิกษุ ท.! สัญญา เปนอนัตตา. ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของสัญญา ก็เปนอนัตตา, สัญญา ที่เกิดจากเหตุปจจัยอันเปนอนัตตาแลว จักเปนอัตตาไดอยางไร ;

ภิกษุ ท .! สังขารทั้งหลาย เปนอนัตตา. ถึงแมเหตุ แมปจจัยเพื่อการบังเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลาย ก็เปนอนัตตา, สังขาร ที่เกิดจากเหตุปจจัยอันเปนอนัตตาแลว จักเปนอัตตาไดอยางไร ;

ภิกษุ ท.! วิญญาณ เปนอนัตตา. ถึงแมเหตุ แมปจจัย เพื่อการบังเกิดขึ้นของวิญญาณ ก็เปนอนัตตา, วิญญาณ ที่เกิดจากเหตุปจจัย อันเปนอนัตตาแลว จักเปนอัตตาไดอยางไร แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/30/47.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง