[Font : 15 ]
| |
ปัญจุปาทานักขันธ์

ภิกษุท.! กลาวโดยสรุปแลว ปญจุปาทานักขันธ เปนตัวทุกขเปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ปญจุปาทานักขันธไดแกสิ่งเหลานี้คือ ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ รูป, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือเวทนา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ สัญญา, ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ สังขาร, และขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดมั่นคือ วิญญาณ; เหลานี้แล เรียกวา กลาวโดยสรุปแล้ว ปัญจุปาทานักขันธเปนตัวทุกข.

- มหา. ที.10/343/295.

นิทเทศ ๑

วาดวยประเภทและอาการแหงทุกขตามหลักทั่วไป

จบ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง