[Font : 15 ]
| |
: ทรงแสดงหลักสำคัญตรงกับสาวกอย่างน่าอัศจรรย์ |  

พระโคดมผู้เจริญ! เรื่องนี้น่าอัศจรรย์ เรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อน ในข้อที่อรรถกับอรรถพยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและของสาวก ปรากฎว่าแสดงออกตรงกัน เสมอกัน ไม่ผิดเพี้ยนจากกัน ในบที่ทเป็นใจความสำคัญ พระโคดมผู้เจริญ! เมื่อสักครู่มานี่เอง ข้าพระองค์เข้าไปหาพระสมณะมหาโมคคัลลานะแล้วได้ถามเนื้อความข้อนี้05.37 แม้พระสมณะมหาโมคคัลลานะ ก็ได้ตอบเนื้อความข้อนี้ให้ข้าพระองค์ทราบ ด้วยบทด้วยพยัญชนะเหล่านี้ เช่นเดียวกับที่พระสมณโคดมกล่าวนี้เหมือนกัน.

พระโคดมผู้เจริญ! เรื่องนี้น่าอัศจรรย์ เรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อน ในข้อที่อรรถกับอรรถพยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและของสาวก ปรากฎว่าแสดงออกตรงกัน เสมอกัน ไม่ผิดเพี้ยนจากกัน ในบทที่เป็นใจความสำคัญ.

[ในที่อื่น (สฬา.สํ. 18/461/761) มีข้อความกล่าวถึงพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงกล่าว สรรเสริญเขมาภิกษุณีกะพระผู้มีพระภาค ซึ่งมีลำดับอักษรแห่งการสรรเสริญโดยนัยเดียวกันกับข้อความข้างบนนี้ทุกประการ เพราะเขมาภิกษุณีอธิบายอันตถาหิกทิฎฐิเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับตถาคต 4 ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสทุกประการ ทั้งโดยอรรถะและพยัญชนะ ดูเรื่องราวนี้ได้จากหัวข้อว่า "ตรัสเหตุที่ไม่ทรงพยากรณ์อันตถาหิกทิฎฐิส่วนที่เกี่ยวกับตถาคตสี่" ที่หน้า 301 แห่งหนังสือเล่มนี้].

- คำของวัจฉโคตตปริพพาชก กราบทูลความน่าอัศจรรย์ข้อนี้กะพระผู้มีพระภาค ในที่แห่งหนึ่งสฬา. สํ. 18/479/793.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง