[Font : 15 ]
| |
นิพพาน ที่สุดของโลก

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 10/2500

เรื่อง

นิพพาน ที่สุดของโลก

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยาย อบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

27 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

การบรรยายครั้งสุดท้ายนี้ จะได้กล่าวถึงเรื่อง ที่สุดของโลก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเรียกกันว่า นิพพาน. ได้กล่าวมาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลก ในฐานะที่ในโลกนี้ เต็มไปด้วยของคู่ๆ สำหรับลวงคนให้เกิดความชอบ-ความไม่ชอบ ซึ่งเป็นเหตุให้ติดอยู่ในโลก, ในที่สุดทำให้เกิดปัญหาเรื่องวัตถุนิยมขึ้น คือว่านิยมในวัตถุมากขึ้น กว่าที่ธรรมชาติกำหนดไว้ จึงเป็นบ่าวเป็นทาสของวัตถุ เกิดเป็นปัญหายุ่งยากของโลกขึ้นมา ทำให้เกิดความระส่ำ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ