[Font : 15 ]
| |
เวทนาเป็นทุกข์ เป็นลูกศร เป็นของไม่เที่ยง |  

ภิกษุ ท .! เวทนา มี 3 อยางเหลานี้. 3 อยางเหลาไหนเลา ? 3 อยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา.

ภิกษุ ท.! สุขเวทนา พึงเห็นโดยความเปนทุกข, ทุกขเวทนา พึงเห็นโดยความเปนลูกศร, อทุกขมสุขเวทนา พึงเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง.

ภิกษุ ท .! แ ตกาลใดแล สุขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุเห็นแลว โดยความเปนทุกข, ทุกขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุเห็นแลว โดยความเปนลูกศร, อทุกขมสุขเวทนา เปนสิ่งที่ภิกษุเห็นแลว โดยความเปนของไมเที่ยง; ภิกษุ ท.! แตกาลนั้น ภิกษุนี้เราเรียกวา "ผูเห็นโดยถูกตอง (สมฺมทฺทโส) ไดตัดตัณหาเสียแลว รื้อถอนสัญโญชนไดแลว ไดกระทําที่สุดแหงทุกขเพราะรูจักหนาตาของมานะอยางถูกตองแลว."

- สฬา. สํ. 18/256/367.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง