[Font : 15 ]
| |
อุทเทศแห่งทุกขอริยสัจ |  

ภิกษุ ท.! ความจริงอันประเสริฐคือทุกข เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ความเกิด เปนทุกข, ความแก เปนทุกข, ความตาย เปนทุกข, ความโศก ความรำ่ไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เปนทุกข, ความประสพดวยสิ่งไมเปนที่รัก เปนทุกข, ความพลัดพรากจากสิ่งเปนที่รัก เปนทุกข, ความปรารถนาอยางใดแลว ไมไดอยางนั้น เปนทุกข; กลาวโดยสรุปแลว ปญจุปาทานักขันธ (ขันธ 5 อันเปนที่ตั้งแห่งอุปาทาน) เปนตัวทุกข; นี้ เรียกวา ความจริงอันประเสริฐคือทุกข.

- ติก. อํ. 20/227/501.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง