[Font : 15 ]
| |
ผู้ระลึกสถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต |  

ภิกษุ ท.! สถานที่ 3 แห่ง เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกแล้ว. สนามแห่งที่ไหนบ้างเล่า? 3 แห่งคือ พระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก ประสูติ ณ ตำบลใด ตำบลนี้ เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้นเป็นแห่งที่ 1, พระราชาได้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษกแล้ว ณ ตำบลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้น เป็นแห่งที่ 2, พระราชาผู้เป็นกษัตริย์มุรธาภิเษก ทรงผจญสงครามได้ชัยชนะแล้ว เข้ายึดครองสนามรบนั้นไว้ได้ ณ ตำบลใด ตำบลนี้เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของพระราชาพระองค์นั้นเป็นแห่งที่ 3.

ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น : สถานที่ 3 แห่ง เป็นที่ระลึกตลอดชีวิตของภิกษุเหมือนกัน. 3 แห่งที่ไหนบ้างเล่า? 3 แห่งคือ

ภิกษุ ท.! ปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน ณ สถานที่ใด สถานที่นี้เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเป็นแห่งที่ 1.

ภิกษุ ท.! ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า ทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ , เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ, ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้ๆ ณ สถานที่ใด สถานที่นี้ก็เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุนั้นเป็นแห่งที่ 2

ภิกษุ ท.! กระทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันหาอาสวะมิได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เข้าถึงแล้วแลอยู่ ณ สถานที่ใด สถาที่นี้ก็เป็นที่ควรระลึก ตลอดชีวิตของภิกษุนั้นแห็นแห่งที่ 3.

ภิกษุ ท.! สถานที่ 3 แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรระลึกตลอดชีวิตของภิกษุแล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. 20/134/451.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง