[Font : 15 ]
| |
การรู้อริยสัจ ทำให้มีตาครบ 2 ตา |  

ภิกษุ ท.! บุคคล 3 จําพวกนี้ มีอยู หาไดอยูในโลก. 3 จําพวกอยางไรเลา ? 3 จําพวกคือ คนตาบอด (อนฺโธ) คนมีตาขางเดียว (เอกจกฺขุ) คนมีตา 2 ขาง (ทฺวิจกฺขุ).

ภิกษุ ท.! คนตาบอด เปนอยางไรเลา ? คือคนบางคนในโลกนี้ไมมีตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น นี้อยางหนึ่ง; และไมมีตาที่เปนเหตุใหรูธรรมที่เป็นกุศลอกุศล - ธรรมมีโทษไมมีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาวนี้อีกอยางหนึ่ง. ภิกษุ ท.! นี้แล คนตาบอด (ทั้งสองขาง).

ภิกษุ ท.! คนมีตาขางเดียว เปนอยางไรเลา ? คือคนบางคนในโลกนี้ มีตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น; แตไมมีตาที่เปนเหตุใหรูธรรมที่เปนกุศลอกุศล - ธรรมมีโทษไมมีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว. ภิกษุ ท.! นี้แล คนมีตาขางเดียว.

ภิกษุ ท.! คนมีตาสองขาง เปนอยางไรเลา ? คือคนบางคนในโลกนี้ มีตาที่เปนเหตุใหไดโภคทรัพยที่ยังไมได หรือ ทําโภคทรัพยที่ไดแลวใหทวีมากขึ้น นี้อยางหนึ่ง; และ มีตาที่เปนเหตุให้รู้ธรรม ที่เปนกุศลอกุศล- ธรรมมีโทษไมมีโทษ - ธรรมเลวและธรรมประณีต - ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว นี้อีกอยางหนึ่ง. ภิกษุ ท.! นี้แล คนมีตาสองขาง. …

ภิกษุ ท.! ภิกษุมีตาสมบูรณ (จกฺขุมา) เปนอยางไรเลา ? คือภิกษุในกรณีนี้ ยอม รูชัดตามเปนจริงวา "นี้ ความทุกข, นี้ เหตุใหเกิดทุกข, นี้ความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้ ทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" ดังนี้. ภิกษุ ท.! นี้แล ภิกษุมีตาสมบูรณ.

- ติก. อํ. 20/162/468, ติก. อํ. 20/147/459.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง