[Font : 15 ]
| |
ผู้ถูกล่าม |  

ภิกษุ ท.! บรรพชิตรูปใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดเครื่องล่ามทางใจ 5 อย่างให้ขาดออกไปไม่ได้แล้ว; คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น ย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเจริญมิได้. เครื่องล่ามทางใจ 5 อย่างนั้น เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุท.! ภิกษุในกรณีนี้ ยังเป็นผู้มีความกำหนัด ในกามทั้งหลาย, ยังมีความพอใจ, มีความรัก มีความกระหาย, มีความเร่าร้อน, มีความทะยานอยาก ในกามทั้งหลาย, ภิกษุใด เป็นดังกล่าวนี้, จิตของภิกษุนั้น ย่อมไม่น้อมไป เพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียรทำให้เนืองๆ เพื่อความเพียรอันติดต่อกัน และเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคง. จิตของผู้ใดไม่น้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้, นั่นแหละเป็นเครื่องล่มทางใจอย่างที่หนึ่ง ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้

ภิกษุท.! อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุยังเป็นผู้มีความกำหนัดในกาย--ฯลฯ-- นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ 2 ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้

ภิกษุท.! อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุยังเป็นผู้มีความกำหนัดในรูป--ฯลฯ-- นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สอง ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้

ภิกษุท.! อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุได้ฉันอาหารเต็มท้องตามประสงค์แล้ว ก็มัวหาความสุขในการหลับ หาความสุขในการเอนกายเล่น หาความสุขในการนอนซบเซาไม่อยากลุกขึ้น--ฯลฯ-- นั้นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สี่ ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้

ภิกษุท.! อีกอย่างหนึ่ง, ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ โดยตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาพวกใดพวกหนึ่ง ว่า "เราจักเป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่ หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยชนิดใดชนิดหนึ่ง ด้วยศีลนี้, ด้วยวัตรนี้, ด้วยตบะนี้, หรือด้วยพรหมจรรย์นี้" ดังนี้. ภิกษุใดเป็นดังกล่าวนคี้, จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่น้อมไป เพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส เพื่อความเพียรทำให้เนือง ๆ เพื่อความเพียนรอันติดต่อกัน และเพื่อความเพียรดันเป็นหลักมั่นคง. จิตของผู้ใดไม่น้อมไป ในความเพียน ดังนี้, นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ห้า ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้

ภิกษุท.! บรรพชิตรูปใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดเครื่องล่ามทางใจ 5 อย่างเหล่านี้ให้ขาดออกไม่ได้แล้ว; คืนวันของบรรพชิตรูปนั้น ยอ่มผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเจริญมิได้; โดยวงกลดก็เล็กแคบเข้า, โดยรัศมีก็เสื่อมลง, โดยขนาดก็หดเล็กลง; ฉันใดก็ฉันนั้นแล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ทสก. อํ. 24/19/14


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง