[Font : 15 ]
| |
เหตุผลที่ทำให้ทรงบัญญัติระบบวินัย |  

ภิกษุ ท.! ตถาคตบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก ท. เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ 2 อย่าง ( 2 อย่าง ฯลฯ) เหล่านี้. (ตรัสทีละคู่ๆ ถึง 10 ครั้ง, รวมเป็น 10 คู่; แต่ในที่นี้นำมาต่อท้ายกันทั้ง 10 คู่ ในคราวเดียวกัน, เพื่อความง่ายแก่การศึกษา ดังต่อไปข้างล่างนี้). 2 อย่าง (2 อย่าง ฯลฯ) เหล่านี้ คืออะไรเล่า? คือ :-

เพื่อความตั้งอยู่ดีของหมู่สงฆ์ และ เพื่อความอยู่เป็นผาสุกของหมู่สงฆ์;

เพื่อข่มบุคคลดื้อด้านเก้อยาก และ เพื่อความอยู่เป็นผาสุกของภิษุ ท.ผู้มีศีลเป็นที่รัก;

เพื่อปิดกั้น อาสวะ ท. อันเกิดขึ้นในธรรมอันตนเห็นแล้ว (กำลังรู้สึกอยู่)และ เพื่อกำจัดอาสวะ ท. อันจักเกิดขึ้นในธรรมอันสัตว์พึงถึงในเบื้องหน้า (ที่จะรู้สึกในกาลต่อไป);

เพื่อปิดกั้น เวร ท. อันเกิดขึ้นในธรรมอันตนเห็นแล้ว และ เพื่อกำจัดเวรท. อันจักเกิดขึ้นในธรรมอันสัตว์พึงถึงในเบื้องหน้า;

เพื่อปิดกั้นโทษ ท. อันเกิดขึ้นในธรรมอันตรเห็นแล้ว และ เพื่อกำจัดโทษ ท. อันจักเกิดขึ้นในธรรมอันสัตว์พึงถึงในเบื้องหน้า;

เพื่อปิดกั้น ภัย ท. อันเกิดขึ้นในธรรมอันตนเห็นแล้ว และ เพื่อกำจัดภัยท. อันจักเกิดขึ้นในธรรมอันสัตว์พึงถึงในเบื้องหน้า;

เพื่อปิดกั้น อกุศลธรรม ท. อันเกิดขึ้นในธรรมอันตนเห็นแล้ว และ เพื่อกำจัดอกุศลธรรม ท. อันจักเกิดขึ้นในธรรมอันสัตว์พึงถึงในเบื้องหน้า;

เพื่อความเอ็นดูแก่คฤหัสถ์ ท. และ เพื่อความเข้าไปตัดรอนภิกษุ ท.ผู้มีความปรารถนาลามก

เพื่อความเลื่อมใสแก่บุคคลที่ยังไม่เลื่อมใส ท. และ เพื่อ ความเลื่อมใสยิ่งๆ ขึ้นไป แก่บุคคลผู้เลื่อมใสอยู่แล้ว ท.;

เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และ เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งวินัย ท.

ภิกษุ ท.! ตถาคตบัญญัติสิกขาบท แก่สาวก ท. เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ 2 อย่าง (2 อย่าง ฯลฯ) เหล่านี้แล.

(เท่าที่กล่าวมาข้างบนนี้ เป็นการทรงแสดงประโยชน์ในการบัญญัติสิกขาบท; ต่อจากนี้ไป ทรงแสดงประโยชน์ทั้ง ๑๐ คู่ข้างบนนี้ ในการบัญญัติระบบพระวินัย อีก 29 ระบบ กล่าวคือ ในการบัญญัติปาติโมกข์... ในการบัญญัติปาติโมกขุทเทส... ในการบัญญัติปาติโมกขัฎฐปนะ... ปวารณา... ปวารณาฎฐปนะ... ตัชชนียกรรม... นิยัสสกรรม... ปัพพาชนียกรรม... ปฎิสารณียกรรม... อุกเขปนียกรรม... ปริวาสทานะ... มูลายปฎิกัสสนะ... มานัตตทานะ... อัพภานะ... โอสารณะ... นิสสารณะ... อุปสัมปทา... ญัตติกรรม... ญัตติทุติยกรรม... ญัตติจตุตถกรรม... สิ่งซึ่งยังไม่ทรงบัญญัติ... ในการไม่ถอนสิ่งที่ทรงบัญญัติแล้ว... ในการบัญญัติสัมมุขาวินัย... สติวินัย... อมูฬหวินัย... ปฎิญญาตกรณะ... เยภุยยสิกา... ตัสสปาปิยสิกา... ในการบัญญัติติณวัตถารกะ; รวมกันทั้งหมดเป็นระบบวินัย 30 ระบบ ที่ทรงบัญญัติโดยอาศัยประโยชน์ทั้ง 10 คู่นั้น.)

- บาลี ทุก. อํ. 20/123/436. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง