[Font : 15 ]
| |
สัมมาสังกัปปะ ทำให้เกิดสังฆสามัคคี |  

ภิกษุ ท. ! ในทิศใด พวกภิกษุ มีความพร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรัก อยู่; ภิกษุ ท. ! ทิศนั้น เป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป (อย่างเหน็ดเหนื่อย) จะป่วยกล่าวไปไยถึงการที่เพียงแต่นึกถึง. ในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ไจว่า เป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งธรรม 3 อย่างเสียแล้ว และพากันมาถือกระทำให้มากในธรรม 3 อย่าง. ธรรม 3 อย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้ว? 3 อย่างคือ :-

1. กามวิตก ความตรึกในทางกาม

2. พ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในทางมุ่งร้าย

3. วิหิงสาวิตก ความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากแก่ตนและผู้อื่น. ธรรม 3 อย่างเหล่านี้และ ที่พวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้ว.

ก็ธรรม 3 อย่างอย่างไรเล่า ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มพูนให้มาก? 3 อย่างคือ :-

1. เนกขัมมวิตก ความตรึกในการหลีกออกจากความพัวพันในกาม

2. อัพ๎ยาปาทวิตก ความตรึกในการไม่ทําความมุ่งร้าย

3. อวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไม่ทําตนและผู้อื่นให้ลำบาก. 1054 อริยสัจจากพระโอษฐ์ เหล่านั้น ได้ละทิ้งธรรมสามอย่างหล่าโน้นเสียแล้ว และพากันมาถือ กระทํา ให้มากในธรรมสามอย่างเหล่านี้แทน -ติก. อํ. 20/355/564. (นี้เป็นเครื่องแสดงว่า สังฆสามัคคีนั้นเป็นพระพุทธประสงค์และเป็นที่สบพระอัธยาศัย)

ธรรม 3 อย่างเหล่านี้แล ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ ทำเพิ่มพูนให้มาก.

ภิกษุ ท. ! ในทิศใด พวกภิกษุ มีความพร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนม กับน้ำ มองดูกันและกันด้วยสายตามแห่งความรัก อยู่; ภิกษุ ท. ! ทิศนั้น เป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป (อย่างเหน็ดเหนื่อย) จะป่วยกล่าวไปไยถึงการที่เพียงแต่นึกถึง. ในกรณีนี้ เราเชื่อเเน่แก่ใจว่า เป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งธรรม 3 อย่างหล่าโน้นเสียแล้ว และพากันมาถือ กระทํา ให้มากในธรรม 3 อย่างเหล่านี้แทน.

- ติก. อํ. 20/355/564.

(นี้เป็นเครื่องแสดงว่า สังฆสามัคคีนั้นเป็นพระพุทธประสงค์และเป็นที่สบพระอัธยาศัย)


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง