[Font : 15 ]
| |
ไมรู “ความลับ” ของธาตุ 4 |  

ภิกษุ ท.! ธาตุ 4 เหลานี้ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม.

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักรสอรอย ไมรูจักโทษ และไมรูจักอุบายเครื่องออกไปพนในธาตุ 4 เหลานี้ ตามที่เปนจริง, ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเป็นพราหมณในบรรดาพราหมณทั้งหลายก็ตาม ก็หาเป็นสมณะหรือพราหมณไปไดไม, หาไดทําใหแจงซึ่งประโยชน์แหงความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

- บาลี พระพุทธภาษิต นิทาน. สํ. 16/209/416.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง