[Font : 15 ]
| |
ความหมายอันแท้จริงของ "บาดาล" |  

ภิกษุ ท.! บุถุชนผูไมมีการสดับ พูดกันวาบาดาลมีอยูใตมหาสมุทร. ภิกษุ ท.! บุถุชนผูไมมีการสดับ กลาวสิ่งนั้น ซึ่งไมมีอยู ไมเปนอยู่ว่าบาดาลมีอยูใตมหาสมุทร. ภิกษุ ท.! คําวา "บาดาล" นั้น เปนคําแทนชื่อ ของทุกขเวทนาอันมีอยูในสรีระนี้. ภิกษุ ท.! บุถุชน ผูไมมีการสดับ ถูกตองทุกขเวทนาในสรีระนี้อยู่ ย่อมเศราโศก ย่อมลําบากใจ ร่ำไรรําพัน เปนผูทุบอกร่ำไห ย่อมถึงความมีสติฟ่นเฟอน. ภิกษุ ท.! เรากลาววา บุถุชนผูไมมีการสดับนี้ จมลงแลวในบาดาล ไมมีที่ยืนเหยียบถึง.

ภิกษุ ท.! ส่วน อริยสาวก ผูมีการสดับ เมื่อ ถูกตองทุกขเวทนาที่เปนไปในสรีระ ย่อม ไมเศราโศก ย่อมไมลําบากใจ ไมร่ำไรรําพัน ไมเปนผูทุบอกร่ำไห ย่อมไมถึงความเปนผูมีสติฟ่นเฟอน. ภิกษุ ท.! เรากลาววาอริยสาวกผูมีการสดับนี้ ไมจมลงแลวในบาดาล มีที่ยืนเหยียบถึง

- สฬา. สํ. 18/255/365.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง