[Font : 15 ]
| |
ทางโล่งอันแน่นอนไปสู่สัมมัตตนิยาม |  

ภิกษุ ท. ! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 6 ประการ แม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่นิยามธรรม (บทสรุปอันแน่นอน) อันเป็นสัมมัตตะ (ภาวะแห่งความถูกต้อง) ในกุศลธรรมทั้งหลาย.22.1 6 ประการ อย่างไรเล่า ? 6 ประการคือ เป็นผู้ :-

ประกอบด้วยกัมมาวรณภาวะ (มีกรรมเป็นเครื่องกั้น) ;

ประกอบด้วยกิเลสาวรณภาวะ (มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น) ;

ประกอบด้วยวิปากาวรณภาวะ (มีวิบากเป็นเครื่องกั้น) ;

ไม่ประกอบด้วยศรัทธา ;

ไม่ประกอบด้วยฉันทะ ; และ

เป็นผู้มีปัญญาทราม.

ภิกษุ ท. ! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 6 ประการเหล่านี้แล แม้ฟังสัทธรรมอยู่ก็ไม่อาจก้าวลงสู่นิยามธรรม อันเป็นสัมมัตตะ ในกุศลธรรมทั้งหลาย.

ภิกษุ ท. ! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 6 ประการ ฟังสัทธรรมอยู่ก็อาจก้าวลงสู่นิยามธรรม อันเป็นสัมมัตตะ ในกุศลธรรมทั้งหลาย. 6 ประการ อย่างไรเล่า ? 6 ประการคือ เป็นผู้ :-

ไม่ประกอบด้วยกัมมาวรณภาวะ ;

ไม่ประกอบด้วยกิเลสาวรณภาวะ ;

ไม่ประกอบด้วยวิปากาวรณภาวะ ;

ประกอบด้วยศรัทธา ;

ประกอบด้วยฉันทะ ; และ

เป็นผู้มีปัญญา.

ภิกษุ ท. ! บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 6 ประการเหล่านี้แล แม้ฟังสัทธรรมอยู่ ก็อาจก้าวลงสู่นิยามธรรม อันเป็นสัมมัตตะ ในกุศลธรรมทั้งหลาย.

- ฉกฺก. อํ. 22/485/357.

(กัมมาวรณภาวะ - มีกรรมเป็นเครื่องกั้น หมายถึงวิปฏิสารแห่งจิต เพราะได้ทำกรรมชั่วไว้, กิเลสาวรณภาวะ - มีกิเลสเป็นเครื่องกั้น หมายถึงกิเลส โดยเฉพาะคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นพื้นฐานแห่งจิต, วิปากาวรณภาวะ - หมายถึง วิบากที่ทำให้มาเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่อาจจะเข้าใจธรรมได้).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง