[Font : 15 ]
| |
แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการประสูติ |  

ดูก่อนอานนท์ ! เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฎการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่ 8 ประการ.

ดูก่อนอานนท์ ! เมื่อใด โพธิสัตว์ มีสติสัมปชัญญะ ออกจากท้องแห่งมารดา; เมื่อนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน.อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบ 4 แห่งการปรากฎการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง.

- บาลี อฎฺฐก. อํ. 23/322, 323/167. ตรัสแก่พระอานนท์ ที่ปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง